Missie en visie

Missiestatement 
Het team van Fysiotherapie Coerver staat voor het verlenen van fysiotherapeutische zorg dichtbij cliënten uit de wijk Chevremont. Het team wordt gevormd vanuit de eerstelijnsdisciplines fysiotherapie. waarbij we intensief samenwerken met huisartsen en specialisten in het ziekenhuis. Basis voor onze manier van werken is de juiste zorg uitgaande van de persoonlijke behoefte van de cliënt. De wettelijk vastgestelde eisen zijn hierbij een leidraad. 
 
Visie 
Elke patiënt heeft recht op een weloverwogen, individuele behandeling waarbij twee uitgangspunten als leidend principe gelden: de wensen en (herstel)mogelijkheden van de cliënt en het streven van de zorgverleners naar een zo optimaal functioneren van de cliënt gericht op herstel van activiteiten en participatie De zorgverzekeraar legt steeds meer de focus op kwaliteit van zorg binnen haar inkoopbeleid. Als fysiotherapiepraktijk staan wij daarachter. Ook wij hebben kwaliteit van zorg als hoge prioriteit hetgeen wij tot uiting willen brengen in een toekomstige  moderne praktijk die voldoet aan de laatste inrichtingseisen, veiligheidsnormen, en hygiëne-eisen. Ook willen wij de behandeling van onze patiënten baseren op de laatste wetenschappelijke inzichten en ervaring.. Aangezien wij een relatief kleine praktijk zijn, betekent dit om goede zorg te kunnen leveren wij ons op specifieke gebieden gespecialiseerd hebben. Wij richten ons met onze behandeling hoofdzakelijk op cliënten met :
Fysiotherapie
Claudicatio Intermittens
Lymfeoedeem
Mulligan 
Bowen
Dry Needling
COPD
Kaakklachten
Schouderklachten
Knieklachten
Rugklachten
Enkelklachten
Sportblessures  
Echo's maken  
EPTE
 
Ambitie   
Uitgangspunten voor onze manier van behandelen zijn: In de huidige ontwikkelingen van toenemende kosten, hogere en complexere zorgvraag en de wens om zo lang mogelijk thuis blijven wonen zijn wij van mening dat wij doelmatiger en betere zorg kunnen realiseren door samen te werken in expertisenetwerken en met andere disciplines binnen de wijk. Wij richten ons niet op de ziekte maar op de mens, zijn leven en weer kunnen meedoen. Eén cliënt, één plan; dit komt tot uiting door korte lijnen tussen de deelnemende disciplines en de verwijzer. Tevredenheid van de cliënt. Kwaliteit van leven staat centraal. Functioneel herstel op basis van de individuele mogelijkheden van de cliënt. Gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen van professionals en cliënt. State of the art-zorg, gebaseerd op de laatste richtlijnen en onderzoek. Laagdrempelige toegankelijkheid van onze zorg en bereikbaar in de buurt van de cliënt.   
 
Ons Motto: Met elkaar, voor elkaar, voor de beste zorg in Chevremont    

Kwaliteit heeft binnen onze praktijk de hoogste prioriteit.
Deze kwaliteit wordt gewaarborgd, doordat  we:
Ten eerste binnen de praktijk  veelvuldig  onderling overleggen en  zonodig behandelingen van elkaar overnemen, zodat u altijd bij de fysiotherapeut terechtkomt met de voor u meest geschikte specialisatie. Tevens nemen wij deel aan het Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeuten (IOF)
Ten tweede zijn onze behandelmethodes zoveel mogelijk gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek.
Wij participeren al sinds 2004 in het Elektronisch Patienten Dossier Claudicatio Intermittens (EPD). Dit EPD is een uitstekend handvat om kwaliteit te controleren en te waarborgen.
Verder werken wij sinds begin 2010 met ABAKUS om een optimale verslaglegging te waarborgen. De zorgverzekeraars hebben middels een audit ons kwaliteitsniveau als positief beoordeeld.
Ten derde  hebben wij een aktief beleid met het oog op opleidingen en specialisaties. U kunt bij ons dan ook terecht voor een scala aan specialisaties, zoals manuele lymfedrainage, behandeling van COPD, behandeling van perifeer arterieel vaatlijden, behandeling met curetape, Dry Needling, Craniofaciale Fysiotherapie en nog veel meer. Ons streven is om onze kennis zo aktueel mogelijk te houden, te verbreden en te verdiepen.
Verder nemen wij deel aan de Klachtenregeling Fysiotherapie van het KNGF en hebben wij een privacyreglement (zie elders)

Tot slot zullen wij steeds trachten u actief bij de behandeling te betrekken. Samen met u brengen we het probleem in kaart en zoeken we naar een geschikte oplossing. Dan weet u waarom u thuis of op het werk oefent en hoe u dat moet doen. Dan weet u ook wat u kunt doen of juist laten om de klachten te verminderen of te verhelpen.
Binnen de behandelingen is dus het aanleren van effectieve oefeningen en het geven van uitleg en advies erg belangrijk.
Ons motto zou dan ook kunnen zijn: Help jezelf door hulp van ons.  We hebben al het oefenmateriaal dat nodig is om u tot dit punt te trainen. Binnen de praktijk beschikken we over een fitnessruimte. Wij vinden het belangrijker dat als u gaat sporten u iets gaat doen wat bij u past.